SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Turistična agencija AVIOBORZA D.O.O. (v nadaljevanju AVIOBORZA) prodaja lastne turistične aranžmaje pri katerih nastopa kot organizator potovanja in aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer nastopa v vlogi posrednika ali pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe o potovanju/prijavnice ali voucherja, ki jo skleneta AVIOBORZA oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.

Pri prodaji aranžmajev drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji, razen v kolikor je posebaj navedeno, da veljajo Splošni pogoji AVIOBORZE. V primerih, da gre za Posebne/ drugačne pogoje poslovanja ali posebnosti pri posameznem programu potovanja glede katerekoli točke Splošnih pogojev, velja navedba, napisana v programu. 

Splošni pogoji drugih organizatorjev so razvidni iz njihovih Splošnih pogojev, cenikov ali programov in so običajno navedeni tudi na njihovi spletni strani. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz programa in katalogov ter je navedeno na pogodbi o potovanju/prijavnici. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.avioborza.si, kjer so posebaj označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve AVIOBORZE in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi/ kupi turistični aranžma v poslovalnici AVIOBORZE ali  v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi AVIOBORZA in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Ob prijavi je potnik dolžan pravilno navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino ali rezervacijske stroške.

AVIOBORZA za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške ali prijavnino v višini 8,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti do 100,00 EUR na osebo in 15,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti nad 100,00 EUR za osebo. Pri sestavi posebnih turističnih aranžmajev po naročilu znašajo rezervacijski stroški ali prijavnina 25,00 EUR.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi posredovanja napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, ali tudi dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v agenciji AVIOBORZA ali v pooblaščeni agenciji, oziroma, ko AVIOBORZA prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Ob prijavi potnik plača depozit/ varščino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije ali prijavnino. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu. Lahko pa se odloči tudi za plačilo depozita/  varščine v več delih/ obrokih. Plačilni pogoji za zaključene skupine gostov se lahko oblikujejo po dogovoru. Pri programih »po naročilu« se v primeru večjih odstopanj plačilnih pogojev podizvajalcev programa od plačilnih pogojev AVIOBORZE, slednji prilagodijo pogojem podizvajalcev (tour operatorjev, prevoznikov, hotelirjev, itd.).

Potnik mora ob odhodu na potovanje ali izlet predstavniku agencije predložiti dokument o plačanem aranžmaju (potrdilo o vplačilu, voucher, kopijo naloga za prenos). V nasprotnem  primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju ter se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina/stroški rezervacije jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi

s Posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik lahko plača z gotovino, s kreditnimi ali plačilnimi karticami ali nakaže znesek na TRR naveden na računu. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice kot Mastercard, American Express, Diners Club, Visa in plačilne kartice kot BA Maestro) turističnega aranžmaja ali druge storitve v agenciji AVIOBORZA v primeru vračila plačila, AVIOBORZA v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, vračilo pa lahko AVIOBORZA izvede preko nakazila na potnikov TRR, seveda če je do vračila upravičen.

Plačilo letalskih kart s kreditnimi karticami (na daljavo) ni mogoče. Plačilo s kreditno kartico je možno neposredno v poslovalnici po dogovoru.

IV. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, letališke, varnostne in pristaniške pristojbine, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili (enoposteljna soba, soba s pogledom na morje, višja kategorija ladijske kabine, itd.) v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno plačilno obveznost potnika.

AVIOBORZA si v skladu s členom 57. d ZVPot pridržuje pravico do spremembe cene do najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valut, na osnovi katerih je bila izračunana cena aranžmaja. V skladu z istim členom si pridržuje pravico do spremembe cene, če je prišlo do sprememb v tarifah prevoznikov vključujoč spremembe stroška goriva, povišanja letaliških in pristaniških pristojbin, ipd.

Sprememba cene se izračunava z enakim odstotkom, kot ga predstavlja odstotek spremembe prej navedenih elementov kalkulacije.

Potnik ima pravico preklicati pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % cene turističnega aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

AVIOBORZA lahko v programu poda navodilo, da lahko potnik plača določene storitve na potovanju na kraju samem (dodatni izleti, najem športne opreme, ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru AVIOBORZA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

AVIOBORZA lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, v kolikor se ne bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po ceni, ki je oblikovana na osnovi optimalnega, predvidenega števila potnikov, vendar je v programu seznanjen s ceno tudi pri manjšem številu potnikov in nepreklicno soglaša s plačilom razlike v ceni med optimalnim, predvidenim številom gostov in dejansko doseženim številom gostov. O morebitni razliki v ceni bo agencija AVIOBORZA pravočasno obvestila goste.

Cene doplačil so informativne narave, saj se lahko spremenijo in nanje AVIOBORZA nima nikakršnega vpliva.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (letalski prevoz – ekonomski razred), hotelske in gostinske storitve, organizacija potovanja, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov ter DDV.

Če ni v programu določeno drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah (brez teras, posebnih balkonov, razgledov na morje, ipd.)

VI. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, soba s pogledom na morje, opcijski dodatni izleti, ipd.) ali storitve, za katere so predvidena doplačila (viza, itd.), zato jih potnik plača posebej, razen, če v programu ni drugače določeno. V primeru, da so v posameznemu aranžmaju navedene dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma osebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem lahko potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku AVIOBORZE oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja  na mestu prijave za turistični aranžma ali v agenciji AVIOBORZA ali pri pooblaščeni agenciji. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima AVIOBORZA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan agenciji AVIOBORZA povrniti stroške že vplačane prijavnine. Prijavnino v višini 8,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti do 100,00 EUR za osebo in 15,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti nad 100,00 EUR za osebo. Pri sestavi posebnih turističnih aranžmajev po naročilu znašajo rezervacijski stroški ali prijavnina 25,00 EUR.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

– do 30 dni pred odhodom                            10 % cene potovanja       

– 29 – 14 dni pred odhodom                         40 % cene potovanja

– 13 – 06 dni pred odhodom                         80 % cene potovanja                   

– 05 – 00 dni pred odhodom                       100 % cene potovanja.

Neudeležba brez odpovedi  – 100 % cene aranžmaja.

V primerih, ko AVIOBORZA ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja pogoji odgovornega organizatorja, ki jih prodajno mesto priloži prijavnemu dokumentu.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima AVIOBORZA poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

V primeru odpovedi na dan pričetka potovanja ali celo neudeležbe potnika brez odpovedi, AVIOBORZA potnika bremeni za celotno vrednost turističnega aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik odpoved podati v pisni obliki in podpisati tak odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo AVIOBORZA, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani AVIOBORZE zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja.  V primeru take spremembe (če jo organizator dovoljuje) AVIOBORZA zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 EUR. V določenih primerih pa so stroški spremembe neprimerno višji. Še posebej v primerih, kadar aranžma obsega prevoz z letalom, nastanejo stroški zaradi odpovedi ali določene spremembe rezervacije. Takšne stroške natančno definira in cenovno ovrednoti izvajalec (večinoma letalski prevoznik), AVIOBORZA pa od potnika zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

VIII. ODPOVEDNI RIZIKO ALI ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bi lahko zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali njegovi ožji družini, moral odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino/ riziko odpovedi. Vse podrobnosti prejme ob naročilu te storitve pri AVIOBORZI.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument oz. dokazilo, da ne more potovati, pa ni plačal odstopnine, zadrži agencija povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v prejšnji točki splošnih pogojev.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja ali koriščenja turističnega aranžmaja in najmanj 2 uri pred pričetkom potovanja ali pričetkom koriščenja turističnega aranžmaja brez organiziranega prevoza ne poda pisne odpovedi, nima pravice do vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00). Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja kadar potnika ni sprejel na prevoz dogovorjeni prevoznik (ladijski, letalski, avtobusni, itd.) iz kakršnihkoli razlogov regulativne ali varnostne narave, ne glede na to ali se je to pripetilo na začetku predvidenega potovanja ali celo med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Odpovedni riziko je pogojen z višino cene programa ter natančnimi pogoji zavarovalnice.

Ne glede na plačani odpovedni riziko ima AVIOBORZA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30,00 EUR po prijavnici ter pravico do zadržanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, AVIOBORZA poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. AVIOBORZA ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd).

Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila (zdravniško potrdilo, bolniški list, itd.) o opravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima AVIOBORZA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zavarovanje odpovednega rizika je sklenjeno z zavarovalnico, AVIOBORZA je zgolj posrednik med potnikom in zavarovalnico. Tako se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice, AVIOBORZA pa pri tem posreduje in pomaga potniku. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

IX. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

AVIOBORZA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. AVIOBORZA si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov. Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

–              za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;

–              za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini;

–              za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;

–              za potovanje s posebnimi letali, vlaki in ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

AVIOBORZA si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za AVIOBORZO pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

AVIOBORZA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z agencijo AVIOBORZA, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil AVIOBORZE.

AVIOBORZA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere AVIOBORZA ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

AVIOBORZA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko  potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da AVIOBORZA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani AVIOBORZE, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa AVIOBORZA potnika nemudoma obvesti.

 Če AVIOBORZA oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

AVIOBORZA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji AVIOBORZA ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko AVIOBORZA nastani potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

X. POTOVALNI DOKUMENTI  IN NEKATERE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik, ki namerava potovati v tujino, se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in AVIOBORZA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna AVIOBORZA po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum agencija AVIOBORZA, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov AVIOBORZA potniku ne vrača. AVIOBORZA ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje agencije AVIOBORZA pri pridobitvi vizuma običajno ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebaj. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar agenciji AVIOBORZA ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu, posebnem informativnem pismu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni, itd.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

V primeru, da otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva starša ali zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika (natančno je potrebno upoštevati pravila prevoznika). Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Pridobite ga lahko na Upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim odhodom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom. Potnik lahko prejme sporočilo o odhodu na svoj elektronski naslov ali po pošti. Če potnik v tem roku obvestila ne prejme mu priporočamo, da se zglasi v agenciji AVIOBORZA ali v agenciji, v kateri je potovanje rezerviral in vplačal. Sporočilo o odhodu lahko tudi naroči na tel. št. 01/4210 555 ali elektronskem naslovu avioborza@siol.net. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.

 V primeru, ko turistični aranžma organizira drug organizator potovanja, bo potnik prejel obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski ali poštni naslov, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prijavno

mesto ne zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Škodo, ki bi nastala, ker je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe nosi potnik.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. AVIOBORZA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XIII. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema, itd. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik po pristanku na letališču na oddelku za izgubljeno prtljago (lost & found) izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. AVIOBORZA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XIV. TOČNOST PREVOZNIKOV

AVIOBORZA ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. To velja tudi pri najemu posebnih charterskih letal, saj vozni red mnogokrat ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih urnikov poletov, ki niso v okvirju rednih letalskih povezav in poletov. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. AVIOBORZA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. AVIOBORZA si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

XV. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije AVIOBORZA oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVI. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo AVIOBORZE bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na mestih pooblaščenih agencij za prodajo programov AVIOBORZE ali na spletnih straneh nastanitvenih objektov ter njihovih katalogov so informativne narave, v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali pisni razlagi agencije AVIOBORZA pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, agencija AVIOBORZA ne jamči za verodostojnost teh podatkov.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato AVIOBORZA ne odgovarja v primeru neskladja  teh podatkov z dejanskim stanjem.

XVII. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator  nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z »all inclusive«, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi karakteristikami (pogled na morje, balkon, lega, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je enoposteljna večinoma manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Večinoma je ta tretja postelja zložljiva postelja, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

XVIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku ali vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni prijavil napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na samem mestu ni bilo moč odpraviti, je potrebno obvezno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik agencije AVIOBORZA ali predstavnik odgovornega organizatorja potovanja ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. AVIOBORZA ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, AVIOBORZA ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi reklamacijski zapisnik. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v osmih (8) dneh od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: AVIOBORZA d.o.o., Rimska cesta 14, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti: avioborza@siol.net, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji. Reklamacija mora biti tehtna in utemeljena. Potnik naj priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge drugega izvajalca o dejanskem stanju, na osnovi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v skladu z zakonodajo omejena z višino plačanega aranžmaja, če po krivdi agencije AVIOBORZA ni prišlo do predvidene izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima AVIOBORZA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem AVIOBORZA ni organizator potovanja, bo AVIOBORZA pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila.

Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času (upoštevati je potrebno njihove Splošne pogoje).

V primeru, da AVIOBORZA nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda, športne aktivnosti ipd.

Brez pisne reklamacije AVIOBORZA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

XIX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

AVIOBORZA vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe.

Potnik s sprejetjem teh Splošnih pogojev hkrati podaja soglasje agenciji AVIOBORZA, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi AVIOBORZE in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

XX. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Področje pogodb, obveznosti in pravic potnika kakor tudi odgovornega organizatorja obravnava Zakon o varstvu potrošnikov v 6. poglavju: Pogodbe o turističnih aranžmajih v členih 57. in 58. Z vidika natančnega poznavanja svojih pravic in obveznosti lahko potnik informacije preveri v navedenem zakonu, ki je dostopen tudi na internetnih straneh.

XXI. KONČNE DOLOČBE

V cenah iz ponudbe agencije AVIOBORZA je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je za spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo z dnevom sklenitve pogodbe.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

A) KJER AGENCIJA AVIOBORZA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da agencija AVIOBORZA ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V takšnih primerih podaja potniku prejete informacije od odgovornega organizatorja potovanja in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine, rok dokončnega plačila ter pogoji odpovedi potovanja so v skladu s Splošnimi veljavnimi pogoji drugega – odgovornega organizatorja.

Ti programi so posebej razpoznavni, navedba odgovornega organizatorja je podana na prijavnici/pogodbi o potovanju. Šteje se, da AVIOBORZA prodaja takšne aranžmajev v tujem imenu in na tuj račun. Morebitne reklamacije rešuje torej organizator potovanja.

B) V PRIMERU NASTANITVE V HOTELIH IN APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitvi v hotelih, je možen vstop v sobe običajno po 14.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno zapustiti do 10.00 ali najkasneje 12. ure. Pri apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je običajno možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

C) V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVI V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik poda agenciji AVIOBORZA željo, da se mu potrudi najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku agenciji AVIOBORZA ne bo uspelo najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

D) ZA MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo AVIOBORZA in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi kasneje. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti aranžmaja, preostali del se plačuje obročno, zadnji obrok pa je potrebno plačati najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oziroma turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja, AVIOBORZA ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

AVIOBORZA ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja.

E) TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

–              z pisno potrditvijo na e-mail,

–                z nakazilom dogovorjene akontacije na TRR,

–              z plačilom (kreditna kartica, gotovina) v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

F) POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb in bivajo skupaj z odraslima v sobi, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

G) POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive, itd.) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.

H) LETALSKI PREVOZI

NIZKOCENOVNI LETALSKI PREVOZNIKI

Osnovna cena letalske vozovnice vključuje letalski prevoz in ročno prtljago (teža/ velikost ročne prtljage je odvisna od prevoznika). Nizkocenovni letalski prevozniki v ceno letalske vozovnice nimajo vključene: hrane in pijače, oddane prtljage, rezervacije sedeža ter prijeve na let. Natančne informacije najdete na spletni strani želene letalske družbe oz. nizkocenovnega prevoznika.

Prijava na let se zaračuna na letališču, vsekakor pa priporočamo prijavo na let preko spleta na strani letalske družbe.

Leti so večinoma vršijo na manjša oz. manj pomembna letališča, potnik mora preveriti mesto odhoda in prihoda. Ta letališča so navadno oddaljena od centra mesta zato priporočamo, da se potniki informirajo o cenah prevozov iz/ na letališče.

Vsak potnik je sam dolžan preveriti trenutna veljavna določila nizkocenovnega prevoznika s katerim potuje. Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke.

Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške skladno s pravili posameznega nizkocenovnega letalskega prevoznika.

LETALSKI PREVOZNIKI

Splošne pogoje letalskih vozovnic določa prevoznik.

 I) ZAVAROVANJE POTNIKOV – PAKETNA PRODAJA

Nezgodno zavarovanje potnika je v pristojnosti vsakega posameznika v kolikor ni določeno drugače.

V primeru osebne poškodbe, poškodbe stvari ali kraje o tem nemudoma obvestite organizatorja potovanja oz. policijo. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago letalska družba in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Vsem strankam priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanju v tujini (CORIS), ki lahko v primeru bolezni, hospitalizacije, nujne medicinske pomoči, nujnega prevoza ali posebnega poleta potrebnega za obolelega potnika pripomore k nestresnemu in predvsem cenovno neobremenjujočemu zdravljenju potnika in vrnitvi v domovino.

Ljubljana, 10.3.2023

AVIOBORZA d.o.o., Rimska cesta 14, 1000 Ljubljana; Slovenia

tel: +386 (0) 1 421 0555; fax: +386 (0) 1 421 0444;

e-mail: avioborza@siol.net; www.avioborza.si